Skip to main content
search

Disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer (hierna te noemen: “Disclaimer“) is van toepassing op de website, e-mails, (nieuws)berichten, producten en diensten van The Pig Story.

The Pig Story is een initiatief van varkenshouders in samenwerking met de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). De rechten van The Pig Story op basis van deze Disclaimer strekken mede ten gunste van de aan The Pig Story verbonden varkenshouders en organisaties waaronder POV die hier elk voor zich gebruik van kunnen maken binnen de daarover binnen The Pig Story gemaakte afspraken.

Gebruik van onze website en andere producten en diensten is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze te bekijken/gebruiken en/of de (daarop) (aan)geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

In geval van tegenspraak tussen uw overeenkomst met The Pig Story en deze Disclaimer prevaleert de overeenkomst.

Website

De website is bedoeld voor het verstrekken van informatie (in de breedste zin van het woord) aan de gebruiker. Hoewel wij er naar streven nauwkeurige en geschikte informatie te leveren, kan The Pig Story niet garanderen dat de informatie op deze website of in door ons verzonden e-mails en (nieuws)berichten altijd juist, volledig en actueel is. Wij verzoeken u vriendelijk om ons bij het constateren van onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie, op de hoogte te stellen via info@thepigstory.nl.

De informatie op onze website is bedoeld ter algemene informatie. The Pig Story is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze website.

The Pig Story behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in de inhoud van onze website. De inhoud van de website wordt “ONGEWIJZIGD “, “ZOALS BESCHIKBAAR” geleverd. The Pig Story staat niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, grafische voorstellingen, links of andere bestanddelen die de website bevatten. The Pig Story verbindt zich niet tot actualisering van de informatie die de website bevatten.

E-mail en (nieuws)berichten

De inhoud van e-mailberichten en (nieuws)berichten is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik, openbaarmaking of verdere verspreiding van e-mailberichten en haar bijlagen is, zonder schriftelijke toestemming van The Pig Story, niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons hierover te informeren en het e-mailbericht dan wel de (nieuws)bericht te vernietigen. The Pig Story is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie in of overbrenging van e-mail berichten en (nieuws)bericht.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

The Pig Story wijst uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van de hand voor door haar beschikbaar gestelde producenten en diensten waaronder aangeboden informatie op de website nieuwsberichten, e-mail berichten of anderszins, fouten of omissies in die informatie alsmede het gebruik of de interpretatie van de informatie door anderen. The Pig Story aanvaardt in beginsel geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade die op enigerlei wijze verband houdt met door haar aangeboden producten en diensten of het gebruik daarvan. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van The Pig Story en de aan The Pig Story verbonden varkenshouders en organisaties waaronder POV. Het gebruik is dus geheel voor uw eigen risico. 

Internetsites van derden, producten en diensten

Wanneer The Pig Story hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat The Pig Story de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. The Pig Story aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en/of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is niet door The Pig Story geverifieerd.

Deze Disclaimer en de privacyverklaring van The Pig Story (hierna te noemen: “Privacyverklaring”) zijn niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de disclaimer en privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Vrijwaring

Beslissingen gebaseerd op door The Pig Story aangeboden producten, diensten en informatie zijn voor verantwoordelijkheid van de bezoeker/gebruiker. In ruil voor het gebruik van de door The Pig Story aangeboden producten, diensten en informatie stemt de bezoeker/gebruiker ermee in The Pig Story te vrijwaren tegen schadeclaims die voortvloeien uit beslissingen die de bezoeker/gebruiker op basis van die producten, diensten en informatie neemt.

Gebruik persoonsgegevens

Voor het aanbieden en leveren van producten en diensten, waaronder producten en diensten op deze website, maakt The Pig Story gebruik van persoonsgegevens. In de Privacyverklaring vindt u informatie over de manier waarop bij het gebruik van de producten en diensten van The Pig Story met uw gegevens wordt omgegaan en op welke wijze uw privacy daarbij wordt beschermd.

Copyright

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van deze website en/of de ledenapp. The Pig Story behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de op de website en/of ledenapp opgenomen informatie. Het is niet toegestaan de inhoud of delen van de inhoud te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden en/of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Pig Story. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan The Pig Story.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van de website, ledenapp en andere producten en diensten van The Pig Story is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

The Pig Story behoudt zich het recht voor de tekst van deze Disclaimer te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Privacyverklaring

Producenten Organisatie VarkenshouderijDeze privacyverklaring (hierna te noemen: “Privacyverklaring”) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door The Pig Story en de daaraan verbonden organisaties.

The Pig Story is een initiatief van varkenshouders in samenwerking met de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). De rechten van The Pig Story op basis van deze Disclaimer strekken mede ten gunste van de aan The Pig Story verbonden varkenshouders en organisaties waaronder POV die hier elk voor zich gebruik van kunnen maken binnen de daarover binnen The Pig Story gemaakte afspraken.

Welke gegevens verwerkt The Pig Story?

The Pig Story verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van uw lidmaatschap van de vereniging, dienstverlening vanuit The Pig Story en uw contact met The Pig Story.

Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij – afhankelijk van het doeleinde – verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Surfgedrag gebruikers van de website van The Pig Story
 • Overige gegevens die u actief aan The Pig Story verstrekt

Het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt is afhankelijk van de rechtsgrond en/of het doel. The Pig Story verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Voor bepaalde doeleinden kan het voorkomen dat er informatie over u wordt ontvangen van derden. Als dat zo is, dan wordt de bron daarvan kenbaar gemaakt. 

Wat is de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking door The Pig Story?

The Pig Story verwerkt uitsluitend persoonsgegevens:

 1. op grond van uw toestemming;
 2. voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 3. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 4. als dit nodig is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een ander natuurlijk persoon, en/of
 5. de behartiging van gerechtvaardigde belangen van The Pig Story of een derde, in het kader van de normale bedrijfsvoering en het versturen van berichten.

The Pig Story verwerkt uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleneinden:

 1. het uitvoeren van (een) met u gesloten overeenkomst(en)
 2. dienstverlening vanuit The Pig Story
 3. het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer
 4. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen
 5. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie
 6. het kunnen verzenden van (digitale) (nieuws)berichten
 7. het behandelen van geschillen
 8. de ontwikkeling en verbetering van onze diensten
 9. het voldoen van wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht en de controle daarop door derden en The Pig Story zelf

Als de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan deze toestemming op elk moment worden ingetrokken. Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Worden persoonsgegevens uitgewisseld met derden?

The Pig Story verstrekt persoonsgegevens uitsluitend indien dit voortvloeit uit de hiervoor genoemde verwerkingsgronden en doeleinden zoals de met u overeengekomen overeenkomst, het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer, de afhandeling van uw (aan)vragen, voor onderzoeksdoeleinden, om te voldoen aan een wettelijke verplichting  of op basis van uw toestemming.

Vindt er geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering plaats?

The Pig Story maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

The Pig Story bewaart uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van uw overeenkomst met The Pig Story dan wel uw afname van de diensten van/contact met The Pig Story en na beëindiging daarvan nog maximaal 7 jaar, tenzij er redenen zijn voor een langere bewaarperiode of contractueel een andere bewaartermijn is afgesproken dan wel wettelijk voorgeschreven. Bij gebreke van een overeenkomst worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de periode dat het nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

The Pig Story zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder een geïmplementeerd beveiligingsbeleid en het ontsluiten van toegang tot persoonsgegevens door middel van authenticatie.

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u diverse rechten, welke door The Pig Story worden gerespecteerd.  Deze rechten omvatten het recht de door The Pig Story verwerkte persoonsgegevens in te zien en het recht gegevens te corrigeren als deze gegevens niet (langer) juist zijn. Ook kunt u vanwege uw specifieke situatie bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens, indien de verwerking niet gebaseerd is op uw toestemming, de uitvoering van een gesloten overeenkomst of het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voorts kunt u, onder de voorwaarden zoals genoemd in de AVG, een verzoek doen tot verwijdering van persoonsgegevens of het beperken van de verwerking ervan. Tot slot heeft u het recht op dataportabiliteit.

In aanvulling op bovengenoemde rechten, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Pig Story gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee onze website worden geoptimaliseerd. U kunt zich voor cookies afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie zie onze Cookieverklaring.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de The Pig Story. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

The Pig Story kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in onze Privacyverklaring voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

In geval van tegenspraak tussen uw overeenkomst met The Pig Story en deze Privacyverklaring prevaleert de overeenkomst.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: info@thepigstory.nl.

The Pig Story neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@thepigstory.nl.

Cookieverklaring

Op deze website van The Pig Story en de onderdelen daarvan kan gebruik worden gemaakt van cookies of soortgelijke technologie.

Aan de hand van deze technologieën kunnen gegevens worden verzameld over het gebruik van deze website en de onderdelen daarvan. Het betreft dan data zoals welke pagina’s worden bezocht, uw interactie met informatie op deze website en de duur van uw bezoek.

Functionele cookies: The Pig Story slaat cookies op die cruciaal zijn bij het gebruik van de functies op deze website of onderdelen daarvan. De cookies onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren om te kunnen fungeren als uw standaardinstellingen wanneer u terugkeert naar deze website of onderdelen daarvan. Als u dat wenst, kunt u er voor kiezen om de cookies die The Pig Story instelt te verwerpen of te blokkeren door uw browserinstellingen te wijzigen (zie de helpfunctie in uw browser voor meer informatie).

Cookies voor webanalyse: The Pig Story kan cookies van derden gebruiken met het oog op webanalyse. Via dergelijke cookies kan The Pig Story het gebruik van deze website of onderdelen daarvan analyseren. Dit is gebaseerd op verzamelde statistische gegevens die The Pig Story de kans geven te begrijpen op welke manier u deze website of onderdelen daarvan gebruikt. The Pig Story kan dergelijke informatie uitsluitend aan derden doorgeven wanneer dit wettelijk vereist wordt.

Bij voorstaande cookies wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies en permanente cookies:

 • een sessiecookie kan het gebruik volgen, zoals de webpagina’s die u op de website van The Pig Story bezoekt en welke opties u gebruikt. Wanneer u de internetbrowser sluit, wordt de sessie beëindigd en wordt de cookie verwijderd.
 • een permanente cookie zorgt ervoor dat de website van The Pig Story en onderdelen daarvan u bij een volgend bezoek kunnen herkennen. Deze cookie blijft op uw systeem staan totdat u deze verwijdert.

The Pig Story bewaart een cookie niet langer dan nodig.

Houd er rekening mee dat de meeste browsers cookies automatisch accepteren. Als u niet wilt dat cookies worden gebruikt, moet u de cookies actief verwijderen of blokkeren.

U kunt onder andere www.allaboutcookies.org bezoeken voor informatie over hoe u cookies moet verwijderen of verwerpen en voor meer informatie over cookies in het algemeen. Informatie over het gebruik van cookies in mobiele telefoonbrowsers en voor details over hoe u dergelijke cookies kunt verwerpen of verwijderen, kunt u onder andere vinden in de handleiding van uw telefoon.

U dient zich te realiseren dat indien u het gebruik van cookies verwerpt, u deze website en onderdelen daarvan weliswaar nog steeds zult kunnen gebruiken, maar dat enkele functies mogelijk niet correct werken en u mogelijk niet langer alle onderdelen van de website zal kunnen gebruiken.

Close Menu